تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - قواعد درس 2

عربی سوم راهنمایی
 

قواعد درس 2

یاد دادن اوزان و حروف زائد وزنهای (فاعل – مفعول – فعیل ) می باشد.

 

قانون

در هر کلمه سه حرفی: حرف اول «فاء الفعل» - حرف دوم «عین الفعل» - حرف سوم «لام الفعل» نام دارد.

حروف اصلی فعل را این حروف تشکیل می دهند:

ف – ع – ل      مانند : ذهب – نصر – کشف – نظر و ...

ریشه فعل از فعل گرفته می شود ¬ ن – ص – ر

 

الف – (فاعل)

-برای ساختن «فاعل» باید حرف الف را میان ف و ع آورد تا فاعل ساخته شود:ف– ا– ع– ل

- در وزن فاعل جای حروف ف – ع – ل ثابت است ولی هر حرف دیگری می تواند به جای آنها بیاید، ولی «ا» هم مکانش ثابت است و هم خودش مانند: فاعل – ناصر

- وزن فاعل ریشه های سه حرفی را به مفهوم «صفت فاعلی» تبدیل می کند، مانند:

عالم – قادر – عابد – راحم     ¬      ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ب – ( فعیل )

- برای ساختن «فعیل» نیز باید به فعل، بین دو حرف ع و ل حرف «ی» اضافه کرد: ف – ع – ل

-وزن «فعیل» کلمات سه حرفی را به مفهوم«صفت مطلق»تبدیل می کند: ف– ع– ی– ل

مانند : علیم – قدیر – عبید – رحیم      ¬     ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ج – (مفعول)

- برای ساختن مفعول باید حرف «م» را اول فعل و قبل از «ف» بیاوریم و حرف «و» را بین ع و لام بیاوریم.

حروف ثابت: م – و                                حروف اصلی: ن – ص – ر 

مفعول  م – ف – ع – و – ل          ¬        منصور م – ن – ص – و – ر

وقتی ریشه سه حرفی بر وزن مفعول در می آید مفهوم (صفت مفعولی) پیدا می کند.

مانند : منصور – معبود – معلوم – مقدور     ¬     ریشه : نصر – عبد – علم – قدر

 

 

نکته

· در اغلب کلمات عربی معمولاً سه حرف اصلی وجود دارد.

· با افزودن حروف زائد، وزن جدید ساخته می شود.

· هر یک از کلمات عربی دارای آهنگ یا وزن خاصی هستند.

 

ف    ع      ل

ف    ا     ع    ل

م   ف  ع   و   ل

  فعیل – نصیر

فاعل  – ناصر

مفعول  – منصور

ن ص ی ر

ن    ا   ص   ر

م  ن  ص   و   ر

 

 

پخش زنده حرم
تماس با ما