تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - قواعد درس 3

عربی سوم راهنمایی
 

 

قواعد درس 3

 یاد دادن اسماء استفهام و کاربرد آنها و چگونگی منفی کردن جمله به وسیله «ما» نافیه و «لا» می باشد و همچنین طرز درست کردن فعل آینده.

قانون

بخش اول : منفی کردن

به مثالهای زیر توجه کنید:

۱ – ذهبوا (رفتند) = ما ذهبوا (نرفتند)

۲ – تذهبون (می روید) = لا تذهبون (نمی روید)

 

· فعل اول ماضی است و همانطور که مشاهده می کنید برای منفی کردن فعل ماضی، کافیست که به اول آن (ما) اضافه کنیم و برای منفی کردن فعل دوم که مضارع است حرف (لا) را در اول آن بیاوریم.

· نتیجه:

- حرف (ما) را که فعل ماضی را منفی می کند (ما) ی نافیه (منفی کننده) می نامند.

- حرف (لا) که فعل مضارع را منفی می کند (لا) ی نفی و فعل مضارع منفی، فعل نفی نامیده می شود.

 

چگونه فعل آینده می سازیم؟

· ما دو نوع فعل آینده داریم: یکی فعل آینده نزدیک است و دومی فعل آینده دور:

     تسعلمون – سوف تعلمون

-  با آوردن حرف (سَ) بر سر فعل مضارع، فعل آینده نزدیک ساخته می شود.

 مانند : سَتعلمونَ (بزودی خواهید دانست)

-  با آوردن (سوفَ) بر سر فعل مضارع ،فعل آینده دور ساخته می شود.

مانند : سَوفَ تعلمونَ (در آینده خواهید داشت)

 

 

بخش دوم: استفهام

به کلمات استفهامی همراه با شرحی از هر کدام توجه کنید:

 

 

کلمه پرسشی

معنی

از چه می پرسد؟

پاسخ مناسب چیست

1

هَلْ (أ)

آیا

منفی یا مثبت بودن جمله یا خبر

نعم : آری  لا : خیر

2

مَنْ

چه کسی؟ چه کسی را

شخص انسان

نام یا صفت یا شغل شخص

3

ما -  ماذا

چه چیزی – چه چیزی را

حیوان یا اشیاء یا انجام دادن کاری

نام یا صفت چیزی یا بیان یک فعل

4

کیف

چگونه- چطور

حالت شخص حیوان یا اشیاء نحوه و چگونگی انجام یک فعل

بیان حالت (قید حالت) کیفیت انجام یک فعل

5

اَینَ

کجا

مکان کسی یا چیزی

مکان انجام فعلی

محل قرار گرفتن کسی یا چیزی

قید مکان

 6

متی

چه وقت

زمان انجام فعلی

قید زمان

 

 


پخش زنده حرم
تماس با ما