تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - قواعد درس 4

عربی سوم راهنمایی
 

قواعد درس 4

درست کردن فعل امر را به طرز صحیح یاد می دهد.

 

قانون

-   وقتی می خواهید از کسی خواهش یا درخواستی داشته باشید یا به کسی دستور دهید از فعل امر استفاده می کنید و معمولاً فعل امر دارای ۶ صیغه مخاطب است.

-   فعل امر که دارای ۶ صیغه مخاطب است از ۶ صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته می شود.

-   در ساختن فعل امر با حروف مضارعه را از اول فعل مضارع برداریم و آخر فعل را نیز ساکن کنیم.

-   وقتی حرف مضارعه را حذف کردیم، اگر حرف بعدی صدا دار نبود، باید یک همزه بر سر فعل بیاوریم و اعراب همزه را از عین الفعل فعل برداریم به صورت زیر :

- عین الفعل       َ     ِ    حرکت همزه می شود   ِ

 

 عین الفعل ¾ُ حرکت همزه می شود  ُ      

اگر در آخر فعل مضارع نون عوض رفع آمده باشد آن را حذف می کنیم مانند:

تجعلان ِ = جعلان = إجعلا ن = إجعلا

 

· خلاصه بیان

۱ – فعل امر را از ۶ صیغه مخاطب مضارع می سازیم.

۲ – حرف مضارعه را حذف می کنیم.

۳ – اضافه کردن همزه (    ¾ِ  یا ¾ُ )

۴ – فعل را مجزوم می کنیم (یعنی ساکن کردن حرف آخر و یا حذف نون عوض رفع)


پخش زنده حرم
تماس با ما