تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - قواعد درس 5

عربی سوم راهنمایی
 

قواعد درس 5

فعل امر منفی و نهی

 

قانون

1– فعل نهی نیز مانند فعل امر از شش صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود.

2 – فعل نهی با حرف «لا» ساخته می شود که به آن «لا»ی نهی می گویند.

تکتُمُ = لا تکتُمْ                                  

۳– پس از قرار دادن «لا»ی نهی فعل مضارع را مجزوم می کنیم.

- مجزوم کردن یعنی: تبدیل ضمه ُ به سکون ْ یا حذف نون عوض رفع.

· تنها صیغه جمع مؤنث مجروم نمی شود زیرا نه ضمه ُ دارد نه نون عوض رفع.

- در لای نفی فعل مضارع مجزوم نمی شود.

· به جدول زیر توجه کنید.

 

 

مضارع

نفی

نهی

تکتُمُ

لا تکْتُمُ

لا تکتُمْ

تکتمانِ

لا تکتُمانِ

لا تکتُما

تکتمونَ

لا تکتمونَ

لا تکتموا

تکتمینَ

لا تکتمینَ

لا تکتمی

تکتمانِ

لا تکتمانِ

لا تکتما

تکتُمْنَ

لا تکتُمْنِ

لا تکْتَمنَ

 

پخش زنده حرم
تماس با ما