تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - لغات درس 2

عربی سوم راهنمایی
 

لغات درس 2

أحد = یک

أحد الامراء = یکی از فرماندهان

اُحسنتَ = آفرین

اِستراق = سرقت کردن

استراق السّمع = مخفیانه گوش دادن

الذین = کسانی که

أمر = کار

اُمَراء = ج  امیر. فرمانده

اِنسحاب = عقب نشینی

أنعمتَ = نعمت دادی

جنود = ج جُند. جندی: سپاه

حاجة = حاجت، نیاز

نحن سجاجة = ما نیازمندیم ، نیاز داریم

حَسَن = خوب، نیک

خیمة = خوب است، بسیار خوب

راجِعون = برگردانندگان، برگشت کنندگان

سادة = ج سید: آقا

سمیع = شنوا

صراط = راه

علیم = دانا، آگاه

عَلَینا = برماست، بر ما لازم است

غالب = چیره، مسلط

قادم = آینده، در حال آمدن

قادمون = در حال آمدن

قریب = نزدیک

قیادة = رهبری، فرماندهی

مقاتلین = رزمندگان

معنویات = ج  معنویة. روحیه

مغصوب = مورد غصب واقع شده

مواضِع = ج  موضع. مکان

نهار = روز

پخش زنده حرم
تماس با ما