تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - لغات درس 3

عربی سوم راهنمایی
 

لغات درس 3

إخوان = ج  أخ :  برادر

أسْرَة  = خانواده

أعشاب  = ج عشب: گیاه، علف

أغنام  = ج  غنم : گوسفند

أمثال  = ج مَثَل: مثال، نمونه

اولیاء   = ج ولی: دوست، دوست خدا

باکیه  = گریان

تقدر = می توانی

جامعة  = گرسنه

خجل  = خجالت کشید، شرمگین شد

خَدَم  = خدمتکار

دَفَع  = پرداخت

دموع  = ج دمع: اشک

راعیه  = چوپان

سرْح  = چراندن

عفو  = گذشت، بخشایش

عفواً  = ببخشید

فَقَد  = از دست داد

غَفَلْتُ  = غفلت کردم

کَسْلِتُ  = تنبلی کردم، سستی کردم

کرخ  = آلونک

مُحدّد = معین

نبأ  = خبر

نَعجَة  = میش

پخش زنده حرم
تماس با ما