تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - لغات درس 4

عربی سوم راهنمایی
 

لغات درس 4

اِبحث عن ... = جستجو کن

اِبنة = دختر

اُسجُِن = زندانی کن

اِشْرَحْ = بگشای

اَصنام= ج صنم : بت

ألذی = کسی که

أمر = دستور

تَرْحَمُ = رحم می کنی

جذوع = ج جذع : تنه

جزاء = مجازات

ذنوب = ج ذنب : گناه

رُعْب = ترس

رَغَد = وفور نعمت و آسایش

سلطان = پادشاه

شراب = نوشیدنی

صَدْر = سینه

صَلْب = به صلیب کشیدن

عاقبة = سرانجام

علی و شک = نزدیک به

غداً = فردا

قاهر = چیره – پیروز

قلوب = ج  قلب  : دل

لِسان = زبان

لهج = توانا

متمردّین= سرکشان

مفتاح = کلید

نَخْل =درخت خرما

وشاة =ج واشی: سخن چین


پخش زنده حرم
تماس با ما