تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - نمونه سوال عربی

عربی سوم راهنمایی
 

 

نمونه سولات نوبت اول

-     جملات داده شده را به فارسی ترجمه کنید.

 

الف) مَلاَ اَلرُّعبَ قُلوبَ اَلنّاس :

 

ب) اَیُّها اَلسّادَةُ مَعنَویّات الجُنودُ ضَعیفَةٌ :

 

ج) ما غَفِلتُ،  ما کَسِلتُ ، ما تَرَکتُ الاَغنام :

 

د) اِفتَحوا بابَ البُستانَ لِلبوساءِ :


بارم

نام و نام خانوادگی :                                        اداره آموزش و پرورش شهرستان                                کلاس سوم:

 

نام پدر :                                                     سوالات عربی سوم دی  ماه آموزشگاه: ن                            وقت : یک ساعت

 

شماره :                                                                    مورخه : ....../10/90

1

1-     معنی لغات زیر را بنویسید.

زُجاج:                                             باکیة :                                       اِبنَة :                                               اَمّا ه :

 

 

 

 

4

2-     جملات داده شده را به فارسی ترجمه کنید.

 

الف) مَلاَ اَلرُّعبَ قُلوبَ اَلنّاس :

 

ب) اَیُّها اَلسّادَةُ مَعنَویّات الجُنودُ ضَعیفَةٌ :

 

ج) ما غَفِلتُ،  ما کَسِلتُ ، ما تَرَکتُ الاَغنام :

 

د) اِفتَحوا بابَ البُستانَ لِلبوساءِ :

 

 

 

 

 

5/0

3-     متن زیر را خوانده سپس به سوالات خواسته شده پاسخ دهید.

قالَ سُلَیمانُ (ع) : اَیُّها المَلاُ اَطلُبُ مِنکُم عَرشَ مَلَکَةَ سَبَاٍ قَبلَ وُصولُها ، ثُمَّ اَمَرَ ببناءِ قَصرَالزُّجاجی فَوقَ میاهِ البَحرِ ،

 

سوال 1) ماذا طَلَبَ سُلَیمانُ ؟                        الف) طَلَبَ قَصرِ الزُّجاحی 5                             ب) طَلَبَ عَرشَ مَلَکَةَ سَبَاٍ5

 

سوال2) هَل اَمَرَ سُلَیمانُ بِبِناءِ القَصرِ الزُّجاجی ؟  الف) نَعَم   5                                         ب) لا 5

 

 

 

 

5/1

4-     وزن و حروف اصلی ( ریشه) و حروف زائد کلمات زیر را بنویسید.

ناصِر :      حرف اصلی                                 حروف زائد                     وزن

 

مَکتوب:     حرف اصلی                                حروف زائد                   وزن

 

5/0

5-     حروف داده شده را به وزن خواسته شده ببرید؟

حمد: (فاعِل)                                         عِلم :( مفعول)

75/0

6-     از قسمت «ب» پاسخ مناسب را برای قسمت «الف» انتخاب کنید؟(یک پاسخ اضافه است)

 

              الف                                                    ب

            ما ذالِکَ ؟                                           اَلطالِب

          ماذا تَحمِلینَ ؟                                      جَبَل

          مَن یَقرَأُ ؟                                             اَلکُتُب

                                                                        نَعَم

ادامه سوالات عربی سوم دی ماه                                                                                    صفحه2

 

 

1

7-منفی جملات و افعال زیر را بنویسید؟

الف) هُم یَسمَعونَ قََولَ الحَقَّ.                                                    

 ب) خَلَقتَ :

ج) دَفَعَ المؤمِنُ زَکاتَ عِلمِهِ .                                                              د) تَذهَبانِ :

 

5/0

8-     برای کلمات مشخص شده یک هم خانواده بنویسید؟

الف) وَلا صَدیقٌ حَمیم .                                                         ب) رَبَّنا اِکشِفعَنَّا اَلعَذابَ

 

 

 

5/1

9-     امر جملات و افعال زیر را بنویسید.

 

الف) تَرجَعینَ اِلی رَبُکَ .                                                         ب ) تَرحَمُ ضَعفَ بَدَنی .

 

ج) تَخرُجنَ :                                                                        د) تَذهَبانِ :

 

 

 

5/0

10-  فعل مشخص شده در عبارت زیر را تصحیح کنید .

 

  اَیتُها الطّالِبتانِ  اُطلُب اَعِزَّ وَالمَجدَ .

 

 

 

1

11-  افعال زیر را صیغه شناسی کنید؟

 

یَأ کُُلونَ :                                                                  کَشَفتُ :

 

 

 

75/0

12-   جمله زیر را به عربی بنویسید؟

                                                              من این کتاب را نخواندم

 

 

 

5/1

13-     شش صیغه غایب فعل مضارع از فعل « کَتَبَ » را بنویسید.

 

پخش زنده حرم
تماس با ما