تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس هفتم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
برای ورود به درس هفتم عربی سوم راهنمایی روی ادامه مطلب کلیک نمایید.
 

 

 

درس هفتم                                  

 

جمله اسمیه و مبتداء و خبر آن جمله

 

ترجمه درس آه دخترکم

این مرد کفاش است. 
او زیاد کار می کند. 
تو زیاد کار می کنی. 
پزشک کار کردن را ممنوع کرده است. 
بیماری خطرناک است. 
من می دانم ولی زندگی سخت است. 
من مجبورم. 
صاحب خانه فردا اجاره اش را می خواهد. 
مریم این سخنان را شنید. 
پس شرمنده شد. 
چه کنم؟ 
درس و مدرسه را رها کنم؟ 
نه ... نه ... ! 
آهان، یافتم! بهترین راه است! 
در روز بعد 
بعد از خوردن شام همگی به خواب رفتند. 
ولی مریم 
پس ، بعد از مدت کمی برخاست. 
و به اطاق کار رفت. 
و تا طلوع صبح کار کرد. 
صبح روز بعد 
عجیب است ! چه کسی این کفشها را درست کرده است؟ 
مرد در حسرت است. 
پس از روزها و ماهها 
در شبی 
مریم خسته بود، 
ولی به اطاق کار رفت. 
و بعد از ساعتی مریم چرتش برد. 
و در صبح زود 
پدر برای خواندن نماز بیدار شد. 
آنجا نور است ! چه کسی در اطاق است ؟ حتماً دزد است. 
پس به اطاق نگاه کرد. 
به آرامی درب را باز کرد. 
پس با دقت نگاه کرد. 
این مریم است ؟! 
آه دخترکم

قانون

- جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد. 
جمله اسمیه در زبان عربی از 
۲ قسمت اصلی تشکیل شده است: 
۱ – مبتدا 
۲ – خبر 

ویژگی های مبتدا:

- مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهای رفع ُ(ضمه و اون) را داراست. 
- مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد

 

خبر:

اسم مرفوع که معمولاً با تنوین است. مانند : امامُ – مفیدُ 
(در ابتدای جمله) شرح مبتدا 
مبتدا + خبر = جمله اسمیه 
اسم + اسم یا فعل یا حرف و اسم

 

تمرینهای درس هفتم 
1 - با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) ماذا عَمِلَت مریم ؟ 
۱ – تَرَکَتْ المدرسه 
۲ – ذهبت لمساعَدَة والدِها 

ب ) کیف وَجَدَ الوالد بِنتَه ؟ 
۱ – فی الثوم 
۲ – مشغول بالعمل 

ج) متی فهم الوالد سرَّ الاحذبة ؟ 
۱ – فی المنتَصف اللیل 
۲ – فی یوم قبل طلوع فجر

 

2- در جاهای خای کلمه ای بگذارید (خبر) که جمله معنا دار درست شود.

مبتدا

خبر

الف) المعلمُ

......

ب ) الوالِدُ

......

ج) الْبَحْرُ

......

د) الْبیْتُ

......

ه) الله

......

3- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید.

الف) .... علی کل شیء شهیدُ . ۱ – بعباده 
ب) الحمدُلله رب ..... 
۲ – العالمین 
ج) والنجوم ... بأمرِه 
۳ – والله 
د) الله لطیف .... 
۴ – مُسَخّرات

کلمات جدید

أحذَیة = ج حذا، کفش 
باکر = صبح زود 
تعبة = خسته، کوفته 
تناول = خوردن، تناول کردن 
حدیث = سخن، صحبت 
حذّاء = کفاش 
شهور = ج شهرة: ماه 
شهید = گواه 
صدقْ = راست گویی 
صَنَعَ = ساخت 
ضوء = چراغ 
عشاء = شام 
عصا = عصا، چوب دستی 
فجر= صبحگاه، طلوع صبح 
لطیف = دقیق 
مسخرات = تسخیر شده ها، رام شده ها 
مضطَرّ = درمانده، مجبور 
مَطلع = طلوع 
نُعاس = چرت، خواب آلودگی 
هُدوء = آرامش

 

پاسخها:

درس 7

الف

ب

ج

د

ه

تمرین۱

2

1

2

 

 

تمرین2

حسنُ

نَهَضَ

جَمیلُ

نظیفُ

معنا

تمرین3

3

2

4

1

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط محمدرضا استادشریف
پخش زنده حرم
تماس با ما