تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس نهم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
برای ورود به درس نهم عربی سوم راهنمایی بر روی 

ادامه مطلب کلیک نمایید.

 
 
 
 
 


درس نهم

 

جمله فعلیه و حروفی که جَر می دهند

 

 

 

ترجمه درس لباسهای عید

ناصر از خانه خارج شد. 
خیابان شلوغ بود. 
مردم مشغول خریدن لباسها و میوه ها و ... هستند. 
عید نزدیک است. 
دوستانم لباس نو می پوشند. 
بعد از وفات پدرم. 
مادرم مسؤول تأمین درآمد خانواده است. 
او از صبح تا شب مشغول بافندگی است. 
پس چگونه از او لباس نو بخواهیم. 
در کوچه ... ناگهان 
این چیست؟ مثل این که کیف است. 
کیف را باز کرد. 
خدای ... پول ... پول زیاد 
با شتاب به خانه بازگشت. 
در خانه 
مادر: این پولها از کجاست ؟! 
آیا ... ؟! پناه بر خدا ؟! 
مادر ... مادر ... 
عید نزدیک است این هدیه خدایی است. 
عجیب است ... ولی چگونه ! 
به خدا ... پیدا کردم ... پیدا کردم ... در کوچه ! 
خارج شو و با شتاب برو 
و به دنبال صاحب پولها بگرد. 
در کوچه 
ناصر ورقه ای را روی دیوار دید. 
اطلاعیه 
کیفی با این مشخصات گم شده است. 
با شتاب به مغازه حاج فاضل رفت. 
کیف را در مقابلش قرار داد. 
به شدت شادمان شد. 
خدایا تو را شکر می کنم خدایا ... آه ... شکر 
و بعد از چند لحظه گفت: من به یک کارگر امانت دار نیاز دارم. 
آیا می پذیری 
بله ... ولی من دانش آموز هستم. 
بعد از مدرسه در مغازه حاضر شو. 
خوب و اما جایزه تو 
پس من اکنون مزد یک ماه را به تو می دهم. 
ناصر به شدت خوشحال شد و به بازار رفت. 
سپس با لباسها و غذاها به خانه بازگشت. 
و داستان را برایشان شرح داد. 
همگی خوشحال شدند. 
پس پروردگارشان را شکر کردند.

 

قانون

یکی دیگر از اجزای جمله فعلیه مفعول می باشد – مفعول کسی یا چیزی است که فعل روی آن انجام می شود. 
مفعول: 
اسمی منصوب است که معمولاً پس از فاعل به کار می رود و علامت نصب نشانگر مفعول است. 
سَمِعَتْ التلمیذاتُ النصیحة . 
جار و مجرور: 
جار حرفی است که قبل از اسم به کار می رود و آن را مجرور می کند ( ا - فی – مِن – الی – علی) 
مجرور اسمی است که پس از حرف جار به کار می رود. 
جار و مجرور معمولاً در آخر جمله به کار می روند.

 

تمرین های درس نهم 
1- با توجه به متن درس، در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف ) من هی المسؤولة فی بیت «ناصر» لِتأمین المعاش ؟ 
۱ – الوالدِ ۲ – ناصر ۳ – الوالِدَة 
ب ) أین وَجَدَ ناصرُ المنحنظة ؟ 
۱ – فی الشارع ۲ – فی الزقاق ۳ – فی البیت 
ج) متی یحْضرُ ناصرُ فی حانوتِ «الحاجِ فاضل» لِنَعمَل ؟ 
۱ – صباحاً ۲ – مساء ۳ – لیلاً

 

2- از میان حروف جر داده شده، حرف مناسب را انتخاب کنید:

الف ) و خلق الله السماوات و الارض ... الحق 
۱ – إلی ۲ – فی ۳ – ب 
ب ) إنی ذاهِبُ ... ربّی 
۱ – مِن ۲ – فی ۳ – إلی 
ج ) والله یعلم المنسِد ... المصلح 
۱ – إلی ۲ – مِن ۳ – فی 
د ) إن المتقین ... جناتٍ 
۱ – بِ ۲ – فی ۳ – مَن

 

3- در عبارات زیر فاعل و مفعول را مشخص کنید.کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است:

الف ) لا تقنطوا مِن رحمة الله إن الله یغفرُالذنوب جمیعاً . 
ب ) یَحفَظُ العاقل لِسانة و تبرکُ الجاهل زمامِ کلامه. 
ج) وَجَد الأنسان السعادة فی الاخلاق لا فی الثروَة و المال.

 

کلمات جدید

اُحضُر = حاضر شو 
إعلان = اطلاعیه 
أمثال = نمونه 
اُمین = درستکار 
تجلب = جلب می کند 
تلمیذ = شاگرد 
حیاکة = بافندگی 
ذاهب = رونده 
زقاق = کوچه 
زمام = افسار 
سوق = بازار 
شراء = خریدن 
شرح = شرح دادن 
شَهر= ماه 
صباح = صبح 
عائلة= خانواده 
فضل = احسان 
قدیر = توانا 
مُزدَهَم = شلوغ 
مصلِح = اصلاح گر 
معاش = وسایل زندگی 
مفسد= ایجاد کننده فساد 
مفقودة = گم شده 
نقود = ج نقد : پول

 

پاسخها:

 

درس 9

الف

ب

ج

د

تمرین۱

3

2

2

 

تمرین2

3

3

2

2

تمرین3

الذنوب (مفعول)

العاقل(فاعل)

لسانه(مفعول)

الانسان(فاعل)

السعاده(مفعول)

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط محمدرضا استادشریف
پخش زنده حرم
تماس با ما