تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس اول عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
جهت ورو به مطالب درس 1 بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

برای حمایت از ما اینجا کلیک نمایید.

یادآوری و خلاصه قواعد سال اول و دوم راهنمایی

کلمات عربی سه قسم هستند:

۱ – اسم
۲ – فعل
۳ – حرف

 

الف ) تقسیمات اسم:

۱ – مذکر حقیقی ( رَجُل )، مذکر مجازی ( کتاب )، مؤنث حقیقی (اِمرأة)
۲ – علامت های مؤنث
ة = فاطمة – حدیقة
ی = کبری – دنیا
اء = زهراء – صحراء
۳ – مفرد = صادق – صدیق – صادقه – صدیقه
۴ – مثنی = (انِ – یْنِ) -> صادقانِ – صادقتانِ – صادقَینِ – صادقَتینِ
۵ – جمع = سالم – مکسر

الف – جمع سالم :
مذکر (ونَ – ینَ) = صادقونَ – صادقینَ
مؤنث (ات) = صادقات

ب – جمع مکسر :
صدیق = أصدقاء
مَدْرسَه = مدارس

 

ب ) تقسیمات فعل:

۱ – ماضی:
- بیشتر صیغه های فعل ماضی از یک ریشه سه حرفی ساخته می شوند.
- با اضافه کردن علامتهای گوناگون (ضمایر) به آخر این ریشه، صیغه های مختلف ساخته می شود.
برای بیشتر این صیغه ها، علامت ها و یا ضمیرهای متصل وجود دارد.

 

علامتهای فعل ماضی

۱ - مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

 

۲ – مثنی

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

۳ – جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

۲ – مضارع

۱ – تعدادی از فعلهای مضارع با «ی» شروع می شوند.
۲ – همه صیغه های مخاطب با حرف «ت» شروع می شوند.
۳ – دو صیغه از صیغه های فعل مضارع با «أ» و «ن» شروع می شوند و در آخر آنها نیازی به ضمیر نیست.
علامت مضارع ی،ت،أ،ن + ریشه ی فعل + علامت صیغه ها ان، ون،ین، ن -> فعل مضارع.

 

ترجمه درس اول قصر شیشه ای

 

 

- برای سلیمان (ع) لشگر نیرومندی از انسان و پرنده و حیوان بود.
- روزی از روزها
- سلیمان برای پرس و جو کردن لشگرش خارج شد ... پس با دقت نگاه کرد و پرسید:
- هد هد کجاست ؟
- پرندگان: سروَر ما ! ... اکنون برای کاری رفت.
- سلیمان (ع) از غیبت هد هد خشمگین شد.
- پس از ساعتها هد هد بازگشت.
- سلیمان: ای هدهد کجا رفتی؟
- هدهد: ای سرور من! چیز عجیبی کشف کردم!
- چه کشف کردی؟
- زنی را یافتم که در مملکت سبا فرمانروایی می کند و لشگر نیرومند و بزرگی دارد و مردم در آن، خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می کنند.
- عجیب است ... آیا راست می گویی؟
- بله ... بله ... سرور من.
- پس سلیمان (ع) نامه ای برای ملکه «سبا » نوشت:
- ملکه: این نامه ایست که می خواهد دینمان را ترک کنیم.
- وزیران، ما نیرومند هستیم و ترسی بر ما نیست.
- ملکه: نه ... نه ... من به سوی او می روم.
- همانا پادشاهان چون به شهری در آیند در آنجا فساد ایجاد می کنند.
- سلیمان: ای جماعت! من از شما تخت ملکه سبا را قبل از رسیدنش می خواهم! سپس سلیمان (ع) دستور ساختن قصری شیشه ای را بر روی آبهای دریا دارد.
- ملکه در قصر شیشه ای:
- عجیب است ... این تخت من است ... !
- این آب است ... این دریاست ...!
- من اکنون غرق می شوم ...!
- سلیمان: نه ... نه ... این شیشه است. آب نیست ... !!
- ملکه: این معجزه است.
- پس به آسمان نگاه کرد و گفت:
- پروردگارا ! به درستی که من به خودم ظلم کردم. همراه سلیمان به خداوند که پروردگار جهانیان است تسلیم شدم.

 

تمرین های درس اول
1- با توجه به متن درس پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید:

الف ) هل فَهِمَ سلیمانُ (ع) لغةَ الهُدهُدِ ؟
۱ – نعم ۲ – لا
ب) الی این ذَهَبَ الهُدهُد ؟
۱ – ذَهَبَ الی مملکة سَبَا ۲ – ذَهَبَ إلی الغابَةِ
ج ) ماذا طَلَبَ سلیمانُ (ع)
۱ – طَلَب الهُدهُد ۲ – ذَهَبَ إلی الغابةِ
د ) کیف کانت مملکةُ سَباً ؟
۱ – کانت قویة ۲ – کانت صیغةِ

 

2 - کلمات درست را در مقابل معنی آنها بگذارید.

الف ) یافتم ۱- ساُلنا
ب ) پرسیدیم
۲- ترجعانِ
ج) نوشتند (جمع مذکر )
۳ – تأمر
د ) عبادت می کنند (مثنی مذکر)
۴ – وجدتُ
ه) دستور می دهی (مذکر)
۵ – کتبوا
م) خارج می شوید (جمع مونث)
۶ – یعبدانِ
ی) باز می گردید (مثنای مونث)
۷ – تخرجنَ

 

3 - گزینه صحیح را انتخاب کنید:

 

الف ) انتِ وجدتَ
ب ) هما ینظران
ج ) نحن، یأکلون
د ) هم، ظهرنا

 

4 - کلمات زیر را در مکانهای مناسب قرار دهید:

(کَشَفْتُ – الملوک – أفسدوها – ظَلَمْتُ – غَضِبَ – أسَلمْتُ )
الف ) لَقَد .... شئیاً عجیباً .
ب ) انّ ... إذا دَخلوا قَریةً .... .
ج ) رَبِّ إنی ... نفسی و ... مَعُ سُلیمان للّهِ ربِّ العالمین.
د) ... سلیمان (ع) الغیاب الهُدهد !

 

5 - کدامیک از ترجمه های زیر درست است ؟

الف ) یَعْبدونَ الشَّمسَ و یَسجُدونَ لِغیْرالله .
۱ – خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می کنند
۲ – خورشید را عبادت می کردند و برای غیر خدا سجده کردند

ب ) أنا أسْجدُللّه ربُ العالَمینَ.
۱ – ما خدای جهانیان را می پرستیم
۲ – من برای خداوند پروردگار جهانیان سجده می کنم

ج ) فَرَجع موسی ألی قَومهِ .
۱ – پس موسی (ع) به سوی مردم خود باز می گردد
۲ – پس موسی (ع) به سوی قوم خود بازگشت

 

کلمات جدید

إذا = زمانی که، هنگامی که
أسلَمْتُ = تسلیم شدم
و أسلمت مع ... = همراه سلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان تسلیم شدم.
أغسدوا = فاسد کردند، فساد ایجاد کردند.
إنّ الملوک ... = پادشاهان چون به شهری در آیند در آن جا فساد ایجاد می کنند.
أقویاء = ج قویّ : نیرومند
تَحْکُم = حکومت می کند
تَفَقُّد = پرس و جو کردن، جویا
زجاج = شیشه
عَرْش = عرش، تخت
غَضِب = عصبانی شد، خشمگین شد
غیاب = غائب بودن، حاضر نبودن
کتاب = نوشته، نامه
کشفتُ = کشف کردم، پی بردم
مَلَکا = بزرگان
ملوک = ج مَلِک: پادشاه
میاه = ج ماء: آب
وصول = رسیدن
یعبدون = پرستش می کنند

 

پاسخها:

 

درس ۱

الف

ب

ج

د

ه

م

ی

تمرین۱

۱

۱

۱

۱

 

 

 

تمرین2

۴

۱

۵

۶

۳

۷

۲

تمرین3

 

Ö

 

 

 

 

 

تمرین4

۱

۲-۳

۶-۴

5

 

 

 

تمرین5

۱

۲

۲

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هادی دخانچی
پخش زنده حرم
تماس با ما