تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس دوم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
جهت ورود به مطالب درس 2 بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

برای حمایت از ما اینجا کلیک نمایید.

درس دوم

اوزان و حروف زائد وزنهای (فاعل – مفعول – فعیل )

قانون

در هر کلمه سه حرفی: حرف اول «فاء الفعل» - حرف دوم «عین الفعل» - حرف سوم «لام الفعل» نام دارد.
حروف اصلی فعل را این حروف تشکیل می دهند:
ف – ع – ل مانند : ذهب – نصر – کشف – نظر و ...
ریشه فعل از فعل گرفته می شود -> ن – ص – ر

 

الف – (فاعل)

 

 

-برای ساختن «فاعل» باید حرف الف را میان ف و ع آورد تا فاعل ساخته شود:ف– ا– ع– ل
- در وزن فاعل جای حروف ف – ع – ل ثابت است ولی هر حرف دیگری می تواند به جای آنها بیاید، ولی «ا» هم مکانش ثابت است و هم خودش مانند: فاعل – ناصر
- وزن فاعل ریشه های سه حرفی را به مفهوم «صفت فاعلی» تبدیل می کند، مانند:
عالم – قادر – عابد – راحم -> ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ب – ( فعیل )

 

- برای ساختن «فعیل» نیز باید به فعل، بین دو حرف ع و ل حرف «ی» اضافه کرد: ف – ع – ل
-وزن «فعیل» کلمات سه حرفی را به مفهوم«صفت مطلق»تبدیل می کند: ف– ع– ی– ل
مانند : علیم – قدیر – عبید – رحیم -> ریشه: علم – قدر – عبد – رحم

 

ج – (مفعول)

 

 

- برای ساختن مفعول باید حرف «م» را اول فعل و قبل از «ف» بیاوریم و حرف «و» را بین ع و لام بیاوریم.
حروف ثابت: م – و حروف اصلی: ن – ص – ر
مفعول م – ف – ع – و – ل -> منصور م – ن – ص – و – ر
وقتی ریشه سه حرفی بر وزن مفعول در می آید مفهوم (صفت مفعولی) پیدا می کند.
مانند : منصور – معبود – معلوم – مقدور -> ریشه : نصر – عبد – علم – قدر

 

نکته

در اغلب کلمات عربی معمولاً سه حرف اصلی وجود دارد.
با افزودن حروف زائد، وزن جدید ساخته می شود.
هر یک از کلمات عربی دارای آهنگ یا وزن خاصی هستند.

ف ع ل

ف ا ع ل

م ف ع و ل

فعیل – نصیر

فاعل – ناصر

مفعول – منصور

ن ص ی ر

ن ا ص ر

م ن ص و ر

 

ترجمه درس مخفیانه گوش کردن

 

 

در خیمه فرماندهی دشمن
- ای فرماندهان! ای آقایان! روحیات سربازان ضعیف است.
- ما نیازمند یک حمله سریع به نیروهای دشمن هستیم.
- یکی از فرماندهان: بله، بله ... خوب است.
- آفرین بر تو ... این یک فکر خوب است ... !
- اما آقای من ...
- ما به اطلاعاتی از مکانهای دشمن نیازمندیم.
- سخنت درست است.
- پس سرباز دشمن شب هنگام برای به دست آوردن اطلاعات رفت.
- و بعد از یک ساعت به مکان نیروهایمان رسید.
- در خیمه فرماندهی نیروهای ما
- ای برادران
- ما زمان زیادی است که در این منطقه هستیم.
- و اکنون تعداد رزمندگان کم است.
- بیشترشان در سنگرها به سختی زخمی هستند.
- من مسؤول هستم.
- پس بر ما واجب است که امشب برگردیم.
- و ما از راه دریا برمی گردیم اگر خدا بخواهد.
- سرباز دشمن به خاطر این اطلاعات سّری شاد شد.
- از گرگ صحرا به عقاب صحرا
- بله ... بله ... می شنوم.
- آقای من ... آقای من ... خبرهای مهم ... خبرهای خیلی مهم است.
- چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم.
- تعداد رزمندگان زیاد است.
- و آنها بسیار شاد هستند.
- اسم فرمانده عملیات مسعود است و آنها امشب حمله می کنند.
- آنها از راه دریا پیشروی می کنند.
- شنیدی آقای من ... شنیدی ؟!
- بله ... بله ..
- تمام
- از عقاب صحرا به مقر فرمانده
- حمله نزدیک است.
- عقب نشینی ... عقب نشینی ... بسرعت ... بسرعت !

 

تمرین های درس دوم
1- با توجه به متن درس پاسخ صحیح را با علامت مشخص کنید.

الف ) مَن کانَ فی خَیْمةِ قیادة العدوِّ؟
۱ – الجنود ۲ – أمَراءُ الجیش
ب ) کیف کان جندیُّ العدوّ ؟
۱ – ثقیل السّمع ۲ – حَسَن السُمْع
ج ) متی کانَ وقّتُ الرّجوعِ ؟
۱ – نهاراً ۲ – لیلاً
د) هل کانَ الْهُجومُ قریباً ؟
۱ – نعم ۲ – لا

2- کلمات هم وزن و هم آهنگ را در مقابل هم قرار دهید:

الف ) کَتَبَ ۱ – یَخْرجُونَ
ب) تَفَقُّد
۲ – عَبْد
ج) وصول
۳ – تَعْبُدُ
د) یعبُدون
۴ – کحول
ه) تَصْدُقُ
۵ – طریق
و ) شمس
۶ – تَقَبّل
ی) عجیب
۷ – رَجَعَ

 

3- وزن و آهنگ کلمات زیر را در مقابل آنها بنویسید؟

 

 

 


الف – هُجوم = ....
ب – ضعیف = ....
ج – مَغْرِب = ....
د – تَصْدیق = ....
ه – معلوم = ....

4- در آیات زیر کلمات هم وزن با «فَعَلَ» «فَعیل» «مفعول» «فاعل» را مشخص کنید:

الف – صِراطَ الذینَ اَنْعَمْت َ علیهِم غَیرِ الَمَغضوبِ علیهم.
ب – والله غالِبُ علی اُمْرِه .
ج – صَدَقَ اللّه و رسولُه .
د – إن اللّه سمیعُ علیم.
ه – مَن عَمِلَ صالحاُ فَلِنَفْسِه.

کلمات جدید

أحد = یک
أحد الامراء = یکی از فرماندهان
اُحسنتَ = آفرین
اِستراق = سرقت کردن
استراق السّمع = مخفیانه گوش دادن
الذین = کسانی که
أمر = کار
اُمَراء = ج امیر. فرمانده
اِنسحاب = عقب نشینی
أنعمتَ = نعمت دادی
جنود = ج جُند. جندی: سپاه
حاجة = حاجت، نیاز
نحن سجاجة = ما نیازمندیم ، نیاز داریم
حَسَن = خوب، نیک
خیمة = خوب است، بسیار خوب
راجِعون = برگردانندگان، برگشت کنندگان
سادة = ج سید: آقا
سمیع = شنوا
صراط = راه
علیم = دانا، آگاه
عَلَینا = برماست، بر ما لازم است
غالب = چیره، مسلط
قادم = آینده، در حال آمدن
قادمون = در حال آمدن
قریب = نزدیک
قیادة = رهبری، فرماندهی
مقاتلین = رزمندگان
معنویات = ج معنویة. روحیه
مغصوب = مورد غصب واقع شده
مواضِع = ج موضع. مکان
نهار = روز

پاسخها:

 

درس 2

الف

ب

ج

د

ه

و

ی

تمرین۱

۲

۱

۲

۲

 

 

 

تمرین2

7

6

4

1

۳

1

5

تمرین3

فُعول

فَعِیل

مَفعِل

تفعیل

مفعول

 

 

تمرین4

مغصوب

غالب

صَدَقَ

سمیع -علیم

عَمِل

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هادی دخانچی
پخش زنده حرم
تماس با ما