تبلیغات
عربی سوم راهنمایی - درس سوم عربی سال سوم راهنمایی

عربی سوم راهنمایی
 
جهت ورود به مطالب درس 3 بر روی  ادامه مطلب کلیک نمایید.

برای حمایت از ما اینجا کلیک نمایید.

درس سوم

اسماء استفهام و کاربرد ; «ما» نافیه و «لا» و فعل آینده

 

 

 

ترجمه درس چوپان کوچک

کودک تنها است.
او در کلبه است.
چه کنم ؟ من گرسنه هستم.
خانواده ام فقیر هستند.
در این لحظه صدایی شنید.
پس از کلبه خارج شد.
ای کودک آیا می توانی کاری انجام بدهی؟
من ... من ... بله بله ... حتماً ... من نیرومند هستم ...
چراندن گوسفندان دشوار است! تو کودک هستی ...!
نه ... نه ... آقا من می توانم.
در صحرا ناگهان، گوسفندی گم شد.
کجا رفتی ؟
آیا گرگ او را خورد ؟
آه ... چه کنم؟!
به سرعت رفت پس او را بین علفها پیدا کرد.
و اما در غیبت او گرگی آمد و گوسفندی را دزدید.
گریان به روستا بازگشت و گفت:
غفلت نکردم! تنبلی نکردم! گوسفندان را رها نکردم!
در خانه
آقا ... آقا گرگ ... گرگ
چه ؟ !
گرگ ... ببخشید ... آقا
تو با دقت کار نمی کنی.
و در زمان معین بر نمی گردی...
و کودک را به سختی زد.
خبر به پیامبر (ص) رسید.
پس بسیار اندوهگین شد.
ای مرد! آیا کودک می تواند با یک حیوان وحشی رو در رو شود؟!
آیا چیز غیر ممکن را می خواهی؟
کودک آمد در حالی که آثار اشک بر چشمش بود.
پس پیامبر به مرد نگاه کرد.
سپس گفت: به درستی که خدمتگزاران شما برادرانتان هستند.
پس مرد بسیار شرمنده شد.
و به خاطر عملش پشیمان شد.

 

قانون
بخش اول : منفی کردن

به مثالهای زیر توجه کنید:
۱ – ذهبوا (رفتند) = ما ذهبوا (نرفتند)
۲ – تذهبون (می روید) = لا تذهبون (نمی روید)

· فعل اول ماضی است و همانطور که مشاهده می کنید برای منفی کردن فعل ماضی، کافیست که به اول آن (ما) اضافه کنیم و برای منفی کردن فعل دوم که مضارع است حرف (لا) را در اول آن بیاوریم.
نتیجه:
- حرف (ما) را که فعل ماضی را منفی می کند (ما) ی نافیه (منفی کننده) می نامند.
- حرف (لا) که فعل مضارع را منفی می کند (لا) ی نفی و فعل مضارع منفی، فعل نفی نامیده می شود.

 

چگونه فعل آینده می سازیم؟

· ما دو نوع فعل آینده داریم: یکی فعل آینده نزدیک است و دومی فعل آینده دور:
تسعلمون – سوف تعلمون
- با آوردن حرف (سَ) بر سر فعل مضارع، فعل آینده نزدیک ساخته می شود.
مانند : سَتعلمونَ (بزودی خواهید دانست)
- با آوردن (سوفَ) بر سر فعل مضارع ،فعل آینده دور ساخته می شود.
مانند : سَوفَ تعلمونَ (در آینده خواهید داشت)

 

بخش دوم: استفهام

 

 

کلمه پرسشی

معنی

از چه می پرسد؟

پاسخ مناسب چیست

1

هَلْ (أ)

آیا

منفی یا مثبت بودن جمله یا خبر

نعم : آری لا : خیر

2

مَنْ

چه کسی؟ چه کسی را

شخص انسان

نام یا صفت یا شغل شخص

3

ما - ماذا

چه چیزی – چه چیزی را

حیوان یا اشیاء یا انجام دادن کاری

نام یا صفت چیزی یا بیان یک فعل

4

کیف

چگونه- چطور

حالت شخص حیوان یا اشیاء نحوه و چگونگی انجام یک فعل

بیان حالت (قید حالت) کیفیت انجام یک فعل

5

اَینَ

کجا

مکان کسی یا چیزی

مکان انجام فعلی

محل قرار گرفتن کسی یا چیزی

قید مکان

6

متی

چه وقت

زمان انجام فعلی

قید زمان

 

تمرینهای درس سوم
تمرین اول
با توجه به متن درس در مقابل پاسخ صحیح علامت بگذارید:

الف) متی سَرَقَ الذّئبُ أحدَ الأغنامِ ؟
۱ – فی حضورِ الطّفلة
۲ – حینما کان أحَدُ الأغنام بین الأعشاب
ب ) هل کانت الطّفلةُ مقصِّرَةّ ؟
۱ – نعم ۲ – لا
ج) أضَرَبَت الطّفلَةُ الرّجلَ ؟
۱ – نعم ۲ – لا
د) لماذا قَبِلَت الطّفلَةُ کلامَ الرّجل ؟
۱ – لأنّها تُحِبُ سَرْحَ الأغنام
۲ – لِأنها کانت جامعةً

 

2- برای سؤوالات ستون «الف» جواب مناسب انتخاب کنید:

 

 

\

«الف »

الف – من یَقْراُ

ب _ ما ذا تحملین

ج – هل تأکلونَ

د – لماذا تَسْجُدُ

ه – کیف تسألین

م – ما ذلک ؟

ن – متی ترجِعُ ؟

و – أین تذهَبُ

ی – أتحزنینَ

«ب»

– للشُکر

– بأدََبٍ

۳ – مَساء

۴ – جَبَلُ

۵ – إلی المسجد

۶ – نعم

۷ – الکُتب

۸ – لا

۹ – الطالب

 

3- علامت منفی را در جملات زیر پیدا کنید:

۱ – لِماذا تذکُر نِعمَةُ ربّک ؟
۲ – ما سَألَت المُعلِّمةُ عن النباء.
۳ – هم لا یسعمون قول الحقِّ.
۴ – ما دفع المؤمن زکاة عِلْمِه.

 

4- کلمات زیر را در مکانهای مناسب قرار دهید:

(سمعون – أعلَمُ – خَلَقْتَ – کیفَ )
الف ) ربناّ ما ... هذا باطلاً.
ب) لا ... الغَیْب َ.
ج ) فَهُمْ لا ...
د ) ... ضَربوا لک الأمثال ؟

 

کلمات جدید

إخوان = ج أخ : برادر
أسْرَة = خانواده
أعشاب = ج عشب: گیاه، علف
أغنام = ج غنم : گوسفند
أمثال = ج مَثَل: مثال، نمونه
اولیاء = ج ولی: دوست، دوست خدا
باکیه = گریان
تقدر = می توانی
جامعة = گرسنه
خجل = خجالت کشید، شرمگین شد
خَدَم = خدمتکار
دَفَع = پرداخت
دموع = ج دمع: اشک
v راعیه = چوپان
سرْح = چراندن
عفو = گذشت، بخشایش
عفواً = ببخشید
فَقَد = از دست داد
غَفَلْتُ = غفلت کردم
کَسْلِتُ = تنبلی کردم، سستی کردم
کرخ = آلونک
مُحدّد = معین
نبأ = خبر
نَعجَة = میش

 

پاسخها:

درس 3

الف

ب

ج

د

ه

م

ن

و

ی

تمرین۱

۲

2

۲

۲

 

 

 

 

 

تمرین2

9

7

6

1

2

4

3

5

8

تمرین3

لا

ما

لا

ما

 

 

 

 

 

تمرین4

3

2

1

4

 

 

 

 

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط هادی دخانچی
پخش زنده حرم
تماس با ما